Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 1/2011

 

 
OBSAH ZPRAVODAJE
 
 
Strana
Název příspěvku
Autor
2
Úvodem
Mička Miloš
3
VČ. schůze – řídící
Vacek Jiří
3-4
Splnění usnesení za rok 2010
Vlastník Jaroslav
4-6
Zpráva předsedy
Palounek Oldřich
6-7
Zpráva jednatele
Vlastník Jaroslav
7-9
Zpráva pokladníka
Pražan Josef
9-11
Zpráva odborné komise
Nykl Josef
11
Zpráva kontrolní komise
Tuček Josef
12
Přehled stavu chovných ČS
Vlastník Jaroslav
13
Vyhodnocení soutěží
Nykl Josef
14-15
Diskuze
Vlastník Jaroslav
16
Usnesení
Vokolek Ladislav
17-18
Z výborové schůze 29.1. 2011
Vlastník Jaroslav
19-20
Typizační kódy vydané v roce 2011
Vlastník Jaroslav
21
Naši jubilanti
Mička Miloš
 
Příloha zpravodaje, jmenný seznam členů klubu       Vlastník Jaroslav
 
 

 
Úvodem

Mička Miloš
 
   Vážení přátelé,
jsme již jen pokračovatelé v zdokonalování našeho Českého strakáče.
   Když první Český strakáči byli vystavování již v roce 1928 a náš klub byl založen 20. listopadu 1932 v Praze. Skutečného koordinovaného významu bylo dosaženo až v roce 1934, kdy na Zemské výstavě v Kladně byla obsáhlá expozice ČS.
   Expozice ČS při pořádaných výstavách je jediná příležitost vyhodnocení naší úspěšnosti. Nejinak tomu bylo v minulém roce 2010. Dvě speciální expozice ČS a to ve Slavkově u Brna a Kolíně – Štítarech. Zvláště kvalita vystavených ČS byla v Kolíně. Ne vždy se podaří , aby naše spokojenost z dosažených úspěchů nám nebyla upírána některými delegovanými posuzovateli. Hodnocením Kolínské expozice byl pověřen přítel Verner Jaroslav a Heřmanský Jan. Bylo pro mne příjemné sledovat zvláště přístup v hodnocení jednotlivých ČS přítele Vernera. Jeho práce byla opředená přehledem a zdatností jmenovaného. Kéž by se tato úroveň udržela i v roce 2011, za přispění většího počtu vystavovatelů – členů klubu ČS. 
 
 

Výroční členská schůze
 
Řídící - Vacek Jiří
 
Výroční členská schůze se uskutečnila 26. února 2011 v restauraci Taverna v Kolíně.
Schůzi zahájil přítel Vacek Jiří, přivítal přítomné členy klubu, kterých se této schůze zúčastnilo 37 členů z celkové počtu členů klubu 69. Přítomné požádal povstáním k uctění zesnulých členů klubu v uplynulém roce, přítele Poledňu Františka, Stříbrného Antonína, Švejdu Františka a Ondráčka Luboše.
Následně uvedl omluvené členy z Výroční členské schůze: Kocourka Jaroslava, Hamzu Vladimíra, Havla Milana, Rovenského Jiřího, Rajnoška Jaroslava, ing. Vlčka Františka, Cáska Jiřího, Horinku Pavla, Mičku Tomáše, Paška Jiřího, Gregorovou Kateřinu, Kubáta Miloslava, Mičku Františka.
Omluvení též zaslali chovatelé ze Slovenské republiky. Pozvaný přítel Šíp Jindřich se nezúčastnil ani neomluvil.
 
 
 
Splnění usnesení
 
Vlastník Jaroslav
 
Splnění usnesení přijaté Výroční členskou schůzí, která se uskutečnila 27. března 2010 v Kolíně dle jednotlivých bodů bylo splněno.
1.   Výroční členská schůze vzala na vědomí předložené zprávy včetně informací o finančním hospodařením klubu.
 
2.   Výroční členská schůze uložila uspořádání speciálních expozic při výstavách Polička, Zdounky, Hlinsko v Čechách a dvou speciálních výstav ve Slavkově u Brna a Kolíně Štítarech.
Zhodnocení jednotlivých expozic bylo provedeno pověřenými členy klubu a členská základna byla informována ve Zpravodajích.
 
3.   Výborové schůze se konali dle harmonogramu s účastí členů výboru 72%.
4.   Klubové zpravodaje I. a II. byly vydány a rozeslány všem členům.
 
5.   Zbývající body přijaté např.: přijetí J. Svítila do výboru klubu, zajištění klubových internetových stránek ČS Lukášem Záhlavou, uspořádání I. Českoněmeckého setkání a prohlubování spolupráce i s dalšími chovateli. Vše proběhlo nebo je v pořádku.
 
6.   Finanční příspěvky, které byly odsouhlasené byly vyplaceny a členský příspěvek byl navýšen na 200 Kč.
 
7.   Připomínky klubu k Evropskému vzorníku byly zaslány př. Zensovi.
 
 
 
Zpráva předsedy klubu za rok 2010
 
Palounek Oldřich
 
Po necelém roce se opět scházíme na VČS, abychom zhodnotili činnost našeho klubu.
Výbor klubu plnil během roku schválené a vytyčené úkoly z minulé VČS. Podařilo se uspořádat všechny 3 plánované expozice ČS ve Zdounkách, Poličce a Hlinsku v Čechách s velmi dobrou účastí členů. Též dobře byly obeslány našimi členy speciální výstavy se Slavkově a Kolíně. Menší účast našich členů se svými chovy byla na CVMK v Uherčicích a na celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Chtěl bych poděkovat těm členům, kteří na těchto akcích vystavovali své České strakáče a dalším členům, kteří se na jejich organizaci podílejí a pomáhají při posuzování jako zapisovatelé či nosiči králíků. Velkým chovatelským přínosem by mělo být na těchto akcích si navzájem vyměnit své chovatelské zkušenosti a u vystavených Českých strakáčů si i hezky popovídat se svými přáteli. Já se rád setkávám se všemi kdo chovatelství mají upřímně rádi a osobně si myslím, že si i dále prohloubí spolupráce s chovateli Českých strakáčů ze Slovenské republiky.
5. - 6. června loňského roku se uskutečnilo první česko-německé setkání chovatelů Českých strakáčů v Těšínských u Kroměříže. Došlo tak k bližšímu navázání a prohloubení přátelských a chovatelských kontaktů s možností další spolupráce. Věřím, že se i dále prohloubí spolupráce s chovateli Českého strakáče ze Slovenské republiky.
Náš klubový Zpravodaj vychází už po několik let pravidelně 2x za rok. Každý náš člen byl loni seznámen o veškerém dění v klubu a proto nebudu opakovat to, co už každý ví. Pokud má člen nějakou připomínku k činnosti klubu, tak dnes v diskuzi může sdělit své názory či připomínky. Velký dík patří bývalému jednateli př. Miloši Mičkovi, který stále nezištně, pečlivě a především včas provádí vše co s jeho vydáváním souvisí.
Velkým zviditelněním chovu Českého strakáče jsou články v časopisu Chovatel od př. Laštovky a př. Svítila zprávy o našich expozicích a speciálních výstavách, za což jim musím poděkovat.
Mou povinností je poděkovat př. Mičkovi za zajištění sponzorských darů od firmy Fides-Agro Šardice a př. Vokolkovi od firmy Ladeo z České Lípy. Dále př. Svítilovi za zajištění česko-německého setkání v Těšánkách a získání finančního příspěvku od městského úřadu. Poblahopřát musím těm členům, kteří se nejlépe umístili v klubových soutěžích a dnes jim budou předány poháry či čestné ceny. Nebyl jsem přítomen na většině pořádaných výstavních akcích klubu a tak, o jejich zhodnocení se dozvíte ze zprávy odborné komise našeho klubu.
Též musím říci, že velká část výboru klubu za mého vedení pracovala svědomitě, nezištně a odvedla velký kus poctivé práce. Proto mi dnes nezbývá též poděkovat a vyslovit své přání, aby ve svém snažení pokračovali. Věřím, že i v dalších letech budou do funkcí výboru klubu zvoleni takoví členové, kteří jsou připraveni ve prospěch našeho klubu obětavě pracovat. Osobně bych si přál, aby členství ve výboru našeho klubu nebylo vnímáno jako způsob zviditelnění se nebo cesta k pomyslné slávě.
Teď ve stručnosti vysvětlím mé rozhodnutí o ukončení funkce předsedy klubu, které jsem už sdělil výboru na posledních dvou výborových schůzích. Hlavním důvodem je můj zdravotní stav. Nemohu navštěvovat vystavené České strakáče na všech klubových akcích a vůbec se nemohu zúčastnit vzdálenějších zahraničních výstav. Proto nemám ucelený celkový přehled o úrovni Českých strakáčů ve všech barevných rázech. Dále nemám možnost využívání moderního způsobu komunikace mezi členy výboru, neboť nevlastním internet a další prostředky pro tento způsob potřebné. Takže po více jak 30-ti letech působení ve funkcích výboru klubu(postupně pokladník, jednatel, předseda) jsem poznal a spolupracoval s předními funkcionáři našeho klubu a i s funkcionáři ČSCH. Nemohu je za ty roky spolupráce vyjmenovat proto, abych na některé nezapomněl a to by mne moc mrzelo.
A teď opravdu na závěr mé zprávy. Vždy jsem se snažil být lidský, kamarádský a veškeré problémy v klubu řešit tak, aby náš klub byl stále řazen i v budoucnosti mezi přední chovatelské kluby u nás.
Věřím, že i letos se nám podaří vytyčené úkoly ve spolupráci členů splnit, či alespoň pokročit v jejich plnění.
Přeji všem našim členům především pevné zdraví, hodně radosti z chovu Českých strakáčů, spoustu hodnotných chovatelských přátelství i radost z nevšedního koníčku,kterým chov tohoto plemene bezesporu je. Snažme se též co nejvíce o to, aby slovo přítel, tak hojně a to nejen v našem klubu užívané, nebylo pouze formálním oslovením.
 
 
 
Zpráva jednatele
 
Vlastník Jaroslav
 
Dobrý den přátelé a chovatelé Českého strakáče.
Náš klub k dnešnímu dni má 69 členů. V roce 2010 zemřeli 4 členové klubu: 11.4. Antonín Stříbrný, 6.5. František Švejda, 26.12. František Poledňa a 30.12. Lubomír Ondráček.
Na vlastní žádost ukončili členství MVDr. M. Martinec a Jan Jirků.
Přijatí noví členové v roce 2010:              
                                            Krajkovič Petr, Dvorce
                                            Záhlava Lukáš, Bušovice
                                            Hovorka Jiří, Kolín
                                            Cásek Jiří, Cučice
                                            Kmošek Vlastimil, Chmelík
Na poslední výborové schůzi 29.1. 2011: Moravec Tomáš, Praha 10
Hlášení o chovu na rok 2011 zaslalo 56 členů.
Po výroční schůzi bude vydán nový seznam členů klubu.
Ve zpravodaji budou nově upraveny typizační kody přepracované na výborové schůzi 29.1. 2011 J. Nyklem a J. Vackem.
17. - 19.6. 2011 se uskuteční II. českoněmecké setkání klubu tentokrát v Německu, městečko Bad Orb. Bližší informace od J. Svítila.
Expozice Českého strakáče při výstavách:
30.4. – 1.5. 2011 Polička
20. –  21.8. 2011 Zdounky
27. –  28.8. 2011 Hlinsko v Čechách
A dvě speciální výstavy:
11. – 12.11. 2011 Slavkov
        2. –  3. 12.  2011 Štítary
Výborové schůze se uskuteční:
4.6. 2011, 22.10. 2011 a 28.1. 2012
 
 
 
Zpráva pokladníka klubu za rok 2010
 
Pražan Josef
 
Vážení přátelé, předem mé pokladní zprávy dovolte, abych Vás pozdravil a popřál dobrého zdraví. V mé zprávě Vás seznámím s hospodařením finančních prostředků v roce 2010.
Rok 2010 byl pro klubovou pokladnu po finanční stránce výdajů náročnější. Byly proplaceny náklady na prezentaci klubu při EV v Nitře. Celkem byla odsouhlasena částka 6.100 Kč. Na minulé výroční členské schůzi byly tyto příspěvky za vystavené králíky uhrazeny. Přítel Laštovka Zdeněk ml. tento příspěvek vrátil zpět do pokladny klubu, díky př. Laštovkovi. Toto bylo příčinou, že vydání loňského roku bylo o 5.000 Kč vyšší než předešlý rok 2009. Ostatní položky vydání nedoznaly podstatných změn.
Příjem finančních prostředků roku 2010 nedoznal větších změn. Nejvyšším příjmem jsou členské příspěvky. Čtyřicet procent platících členů klubu zasílá navýšený příspěvek, což je částka 2.950 Kč.
 
 
 200 Kč zaslali:
př. Mička František, Kocourek Jar., ing. Vlček, Mrlina, Kubát, Gajdůšek, Tuček, Hrstka, Hovorka, Morbicr, Palounek.
 
300kč zaslali:
př. Havel, Hrabák, ing, Kratochvíl a př. Peták.
 
250 Kč zaslali:
př. Malina a př. Křemelek.
 
350 Kč zaslal:
př. Svoboda Zd.
 
500 Kč zaslali:
př. Lachký Jan, Svítil Jiří, Vacek Jiří a Vokolek Lad.
 
Všem shora uvedeným za zaslaný příspěvek za klub děkuji. Děkuji všem členům klubu za včasné uhrazení členských příspěvků. Loňský rok neuhradili dva členové klubu: př. Mgr. Jirků Jan a MVDr. Martinec Mil.
Chtěl bych požádat zasílání členských příspěvků pouze složenkou, ne v dopise. V případě ztráty, by došlo k nemilé nepříjemnosti, z které bych neměl žádnou radost. Děkuji za pochopení.
Dalším kdo přispívá do klubové pokladny již jedenáctým rokem je firma FIDES AGRO Šardice, která zasílá na náš účet 5.000 Kč. Děkuji za klub Českých strakáčů této firmě Fides Agro za sponzorský příspěvek a dlouholetou přízeň. Poděkování patří i našemu členovi př. Miloši Mičkovi za zprostředkování příspěvku s touto firmou.
Druhý kdo zprostředkoval příjem do naší pokladny byl př. Vokolek Lad. Firma Ladeo – Česká Lípa přispěla částkou 3.000 Kč na účet klubu. Děkuji této firmě respektive ing. Vlastimilu Ladýřovi za tento sponzorský dar. Díky patří i Lad. Vokolkovi za zprostředkování.
 
 
  
Pohyb finančních prostředků v roce 2010 byl následující:
-----------------------------------------------------------------------------------
Pokladní hotovost k 1.1. 2010                                     745,70 Kč
Účet IPB-Hlinsko k 1.1. 2010                                               32.610,22 Kč
Příjmy v roce 2010      Členské příspěvky                       12.470,Kč
                               Sponzor Fides Agro                     5.000,- Kč
                               Sponzor Ladeo Česká Lípa           3.000,- Kč
                               Úroky 2010                                15,29,- Kč
                               ---------------------------------------------------------
Vydání v roce 2010     Celkový příjem 2010                   20.485,29 Kč
                               Zpravodaj č. I.-II.                      4.037,- Kč
                               Jízdné 3 výborové schůze            3.491,- Kč
                               EV-Nitra                                    5.741,- Kč
                               Klubová soutěž                          2.183,- Kč
                               Speciální výstava Slavkov            1.234,- Kč
                               Vydání jednatele                        1.030,- Kč
                               Vydání registrátora                        470,- Kč
                               Vydání pokladníka                         118,- Kč
                               Poplatek za vedení účtu              1.102,- Kč
                               ---------------------------------------------------------
Výsledek hospodaření Příjmy za rok 2010                      20.458,29 Kč
                               Vydání za rok 2010                     19.406,- Kč
                               ---------------------------------------------------------
                               Přebytek                                   1.079,29 Kč
Pokladní hotovost k 1.1.2011                                      2.141,70Kč
Na účtu IPB Hlinsko k 1.1.2011                                    32.293,51 Kč
 
 
Na závěr mé zprávy děkuji všem členům klubu za spolupráci, přeji hodně zdraví a úspěch Vám i Vašim rodinám.
 
 
 
Zpráva odborné komise ČS pro rok 2010
 
Nykl Josef
 
Vážení přátelé, úvodem mi dovolte abych vás všechny pozdravil a přivítal.
Opět se scházíme po roce, abychom zhodnotili co se nám podařilo a co méně, z důvodů, že hodnocení jednotlivých expozicí a speciálek bylo popsáno již ve zpravodaji, mohu provést celkové roční hodnocení a to jako jeden rok opět úspěšný pro Českého strakáče. I když vím že se vše nepodařilo tak úplně, jak by jsme si představovali, ale i přes negativní záležitosti jako např. silný výskyt myxomatózy v celé republice, se podařilo slušně obeslat všechny plánované výstavy a expozice, jednak v hojném počtu a poměrně pěknými králíky, za což bych vám chtěl poděkovat. Vím, že se náš koníček stává finančně každý rok náročnější, proto by měla mít zvířata vyšší kvalitu i z důvodů těch, že reprezentujeme sebe, klub a naše národní plemeno, na které jsme náležitě hrdi, proto to vlastně děláme.
V loňském roce díky iniciativě našich členů došlo k setkání s německými chovateli Českých strakáčů, kde jsme si ujednotili pohled na posuzování králíků našeho plemene. Dle mého názoru byla potřebná tato setkání, jednak pro obohacení nové krve i pro propagaci Českého strakáče. Němečtí přátelé přislíbili propagaci a hlasování našeho standartu v nově vytvářeném Evropském vzorníku. Letošní rok by se mělo konat druhé setkání a to v Německu. Instrukce jsou na pozvánce na VČS.
V loňském roce jsme na návrh J. Svítila a J. Lachkého pozměnili typizační kódy, které vyjdou v příštím zpravodaji.
Otypizovalo se ve Slavkově celkem 4 králíci a to 2 samci a 2 samice. V Kolíně 3 samci a jedna samice, ovšem z Kolína mi doposud chybí tetování těchto králíků. V letošním roce budou expozice a speciálky:
             Polička                        30.4. – 1.5. 2010
             Hlinsko                        26.8. – 28.8. 2010
             Zdounky                      21.8. 2010
             Speciálka Slavkov         11.11. – 12.11. 2010
             Speciálka Kolín             2.12. – 3.12. 2010
             NVM Lysá nad Labem    15.9. – 18.9. 2010
 
Termíny těchto výstav se upřesní na této VČS.
Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za jejich přístup ke konání klubu a popřát vše co si přejí v roce letošním, aby se jim splnilo, ale hlavně připomenout mnoho zdraví, aby měl naše milovaná plemena, kdo chovat.
Registrace za minulý rok byla následující: Celkem se zaregistrovalo 1321 strakáčů z tohoto počtu bylo 995 kusů černých, v liniích 580 a 415 S. Barevných bylo zaregistrováno 326 kusů. Chtěl bych ještě připomenout, aby jste psali na připouštěcí potvrzení k adrese směrovací číslo. Dále by bylo zapotřebí, aby ti co neregistrují přes plemennou knihu, zasílali s připoušťáky známky, sníží se tak výdaje na poštovné.
 
Co se týká aktivit v registraci:
1) Gajdůšek František       89 ks.
2) Brulík Pavel                    52 ks.
3) Smetana Ladislav          51 ks.
4) Lachký Jan                     49 ks.
5) Svoboda Zdeněk           47 ks.
6) Vacek Jiří                       44 ks.
7) Machač Jan                    43 ks.
8) Malina J., Ambrož F.      42 ks.
9) Vácha J., Samec J.        41 ks.
 
Toto je asi vše, co jsem Vám chtěl sdělit o registraci.
 
 
 
Zpráva kontrolní a revizní komise
 
Tuček Josef
 
Na výborové schůzi 29.1. 2011 byla provedena kontrola pokladní knihy. Kontrolu jsme provedli ve složení Vokolek Ladislav a Tuček Josef. Pokladní kniha je přehledně vedena. Všechny přijmové i výdajové položky jsou doloženy doklady, vše souhlasí, za což bych chtěl poděkovat našemu pokladníkovi Josefu Pražanovi. Členové klubu jsou ve zpravodaji podrobně informováni o expozicích klubu, speciálních výstavách a výborových schůzí. Za to se sluší poděkovat Miloši Mičkovi a Jaroslavu Vlastníkovi.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a mnoho osobní i chovatelských úspěchů v chovu Českého strakáče.
 
 
  
Přehled stavu chovaných Českých strakáčů
 
Vlastník Jaroslav
 
Přináším Vám přehled o stavu chovaných Českých strakáčů pro rok 2011. V klubu je evidováno 70 členů, hlášení o stavu chovaných Českých strakáčů zaslalo 63 členů klubu z toho 1 člen bez chovu.
Barevný ráz
Chovatelů
Kusů ČS
Průměr na 1 člena
Samců
Samic
černý
52
622
12
184
438
modrý
15
112
7,5
35
77
havanovitý
7
66
9,4
22
44
žlutý
1
6
6
3
3
divoce zb.
7
33
4,7
12
21
železitý
6
20
3,3
5
15
činčilový
2
12
6
5
7
černožlutý
6
73
12,2
20
53
modrožlutý
2
14
7
5
9
madagaskarový
2
6
3
2
4
 
 
964
 
293
671
 
Chovatelé jinobarevných rázů:
Modrý:
Brulík P., Peták J., Lachký J., Kmošek V., Krajkovič P., Kouřil P.,   Havel M., Gregorová K., Mach J., Matysík J., Morbicr J., Tuček J., Vokolek L., Svoboda Z., Vacek J.
Havanovitý:
Lachký J., Laštovka Z., Šantora M., Kracík M., Křemeček J., Svítil J., Svoboda Z.
Žlutý:
Morbicr J.
Divoce zbarvený:
Černý D., Morbicr J., Matysík J., Moravec T., Rovenský J., Vacek J., Vlastník J.
Železitý:
Černý D., Morbicr J., Matysík J., Rovenský J., Vacek J., Vlastník J.
Činčilový:
Tuček J., Svoboda Z.
Černožlutý:
Hrstka L., Laštovka Z. st., Morbicr J., Svítil J., Tuček J., Záhlava L.
Modrožlutý:
Moravec T., Vacek J.
Madagaskarový:
Cásek J., Laštovka Z. ml.
 
 
 

Vyhodnocení soutěží za rok 2010
 
Nykl Josef
 
Memoriál Václava Brandy
Zvítězil samec   3 – 9 S–4223: 96 bodů – Sviták František
 
Memoriál Mojmíra Dvořáka
Zvítězila samice 3 – 0 S - 4320: 95 bodů – Gajdůšek František
 
Memoriál Františka Maříka
1. Ambrož František
2. Lachký Jan
3. Gajdůšek František
 
Klubová soutěž:
Ráz černý
1. Lachký Jan                 241,5 bodů
2. Smetana Ladislav      229 bodů
3. Pražan Josef              209 bodů
4. Gajdůšek František   171,5 bodů
5. Mička Miloš                122 bodů
6. Vokolek Ladislav       120 bodů
7. Sviták František           99 bodů
8. Machač Jan                98,5 bodů
9. Kubát Miloslav             96 bodů
10. Vacek Jiří                 93,5 bodů
 
Ráz barevný
1. Svítil Jiří                     318 bodů
2. Vacek Jiří                   212,5 bodů
3. Lachký Jan                182 bodů
4. Hrstka Ladislav        150 bodů
5. Brulík Pavel               127 bodů
6. Svoboda Zdeněk        99 bodů
 
MISTR KLUBU
Mistrem klubu se stává SVÍTIL JIŘÍ!
 
dsc_0377.jpg

Diskuze
 
Vlastník Jaroslav
 
př. Lachký Jan
– Slavkov speciální výstava, rozpory základní organizace s okresním výborem chovatelů Vyškov, upřesní se do měsíce.
Speciální výstava na Moravě bude popřípadě na jiném výstavišti.
 
př. Svítil Jiří
– Informoval o Českoněmeckém setkání chovatelů v městečku Bad Orb 17. – 19.6. 2011. Poplatek 30 Euro za jednu noc včetně snídaně. Účast zájemcům na setkání 2 noci 60 Euro nebo 1500 Kč zaslat do konce dubna složenkou na adresu Jiřího Svítila. Organizování odjezdu se dohodne podle přihlášených účastníků setkání.
Omluvil Slovenský klub chovatelů ČS (pořádají na stejný termín VČS). Klub se ještě omlouvá za neúčast na speciální výstavě ve Slavkově v roce 2010 zapříčiněné myxomatozou.
Prezentoval vesty s motivem klubu ČS: cena 770 Kč, česká výroba, možnost si objednat.
Informoval o chovatelích ze Slovinska, malá členská základna i chovatelů ČS.
 
př. Palounek Oldřich
– kvůli zdravotním problémům chce předat funkci předsedy klubu někomu mladšímu. Návrh přijmutí do výboru Ing. Kratochvíla.
 
Ing. Jaroslav Kratochvíl
– slyší poprvé návrh O. Palounka, pomůže při komunikaci s německými chovateli při setkání i korespondencí.
Upřesnil organizaci při II. Setkání, přátelská komunikace, dovoz jen konkrétních zvířat, které jsou již dopředu domluvené!
–  Zmíněno něco málo o přípravách na EV v Lipsku 2012. 
 
př. Vokolek Ladislav
– Zdůraznil pozitivní vliv vícedenních akcí pro utužování kolektivu.
Chválil výstavu v Poličce 2010 a přislíbil svoz na letošní výstavu v Poličce.
Chválil internetové stránky klubu.
 
př. Laštovka Zdeněk
– návrh udělat memoriál Františka Švejdy, jako poctu za to, že vyšlechtil Českého strakáče havanovitého.
 
př. Vacek Jiří
– chtělo by uspořádat expozici i v západních Čechách; př. Peták a Záhlava – možnost třeba v Zaječově; př. Záhlava vyjádřil obavu, že nemá dosatečně kvalitní zvířata pro  klubové výstavy;  př. Lachký - nebát se začít ukázat své králíky a sledovat na výstavě, co by chtělo při porovnáním s druhým chovatelem zlepšit; př. Svítil J. – domluvit se s chovateli a zkusit to když bude termín, který bude volný, přislíbil i pomoci i s králíky.
 
př. Záhlava Lukáš
–  Oslovení chovatelů internetovými stránkami klubu. Chovatelé klubu mohou přidat články návštěvy u chovatelů, výstav i inzeráty.
Návrh vylepšení stránek aby nebyla reklama a platba ročně 500 Kč, nebo druhá možnost platba ročně 1500 Kč +  možnost vkládání vlastní reklamy za kterou by Klub mohl účtovat nějaký honorář!
Lukáš Záhlava navrhnul, že pokud by z placené reklamy klub nic nezískal, že by zaplatil polovinu roční platby! Laštovka Zdeněk se připojil a chtěl by, aby byla změna na stránkách a věří, že se poplatek vrátí a pokud se nestane, tak doplatí polovinu schodku!
Připojili se další např. Lachký J., Kratochvíl J., Svítil J., Vacek J. a další zkusit na 1 rok proplatit klubem.
Schválilo se většinou zaplatit klubem 1500 Kč na rok internetových stránek bez reklam, která s chovatelstvím nesouvisí a vylepšení stránek.
 
př. Laštovka Z.
– dosud nejsou odkazy na naše stránky na německých a rakouských stránkách.
 
př. Kratochvíl J.
– poptá se o této možnosti přátel v Německu, možnost problému, že stránky nejsou v německém jazyce!
 
 
 
Usnesení z Výroční členské schůze Klubu Českého strakáče ze dne 26. února 2011
 
1. Výroční členská schůze bere na vědomí předložené – přednesené zprávy za uplynulý rok 2010.
 
2. VČ. souhlasí s uspořádáním expozic Českého strakáče při pořádaných výstavách.
ZO. Polička                  30.4. – 1.5. 2011
ZO. Zdounky                20.8. – 21.8. 2011
ZO. Hlinsko                 27.8. – 28.8. 2011
 
Speciální expozice Českého strakáče se uskuteční:
ZO. Slavkov u Brna              11.11. – 12.11. 2011
ZO. Kolín – Štítary        2.12. – 3.12. 2011
 
3. Zajištění výborových schůzí v Kolíně – Taverna. Dne 4. června 2011, dne 22. října 2011 a dne 28. ledna 2012.
 
4. VČ. schůze schvaluje čerpání finančních prostředků do výše 2.000,- Kč pro potřebu Českoněmeckého setkání 17. – 19.6. 2011.
 
5. VČ. schůze ukládá výboru klubu zajištění vydání klubového Zpravodaje.
 
6. Doplnění výboru klubu o přítele ing. Kratochvíla Jaroslava, uvedený návrh byl VČ. schůzí odsouhlasen.
 
7. př. Záhlava Lukáš je pověřen vedení a rozšíření internetových stránek, načež se uvolňují potřebné finanční prostředky klubu.
 
 
 
Zpráva z výborové schůze Kolín 29.1. 2011
 
Vlastník Jaroslav
 
Přítomni: O. Palounek, J. Vacek, J. Vlastník, J. Pražan, J. Nykl, J. Tuček, M. Mička, L. Vokolek
Omluveni: J. Morbicr, J. Svítil
 
př. Oldřich Palounek
- zahájil schůzi
- sestavení programu výroční členské schůze
- pozvání: J. Krále, J. Šípa a zástupce klubu strakáčů ze    Slovenska
 
př. Jaroslav Vlastník
- přijatá přihláška do klubu od:
Tomáš Moravec, narozen 15.10. 1978
       Praha 10, Dubská 199, Horní Měcholupy 109 00
       Email: moravectomas1@seznam.cz
       Chová ČS v barvě modrožluté
       Byl přijat výborem do klubu 29.1. 2011
 
Úmrtí dvou členů klubu:
-         26.12. 2010 př. František Poledňa, Hluboké 16, Náměšť nad Oslavou, ve věku 84 let
-         30.12. 2010 př. Lubomír Ondráček, Ořechov 6, ve věku 51 let
 
Informoval o došlých hlášeních na rok 2011
 
př. Josef Pražan – informoval o finančním stavu klubu
 
př. Josef Nykl – typizace byla provedena na Speciální výstavě v Kolíně Štítarech 3 samci a 1 samice
       - chybí tetování králíků!
- Slavkov typizace: C 3 0, S 2345 František Ambrož
       - Celkem tetováno – 1306 kusů Českých strakáčů
Upravení typizačních kodů spolu s J. Vackem
 
př. Ladislav Vokolek – zajistí poháry na klubovou soutěž na rok 2010 v Poděbradech
př. Miloš Mička – daroval 3 poháry
 
př. Jiří Vacek – přečetl od J. Svítila: Pozvání na II. setkání klubu tentokrát v Německu 17. – 19. června 2011 v Bad Orb
Registrace: ubytování Winfried a Silvia Schreiber, Heppengasse                32, 63616 Bad Orb
                Tel: 06052/4914
                Email: winfried-schreiber@gmx.de
                Ubytování kolem 30 eur včetně snídaně
Program:
Pátek 17.6. 2011
- příjezd do městečka Bad Orb 14/00 k rodině Schreiber. Pokoje jsou společné, útulné a pohoštění u rodiny Schreiber.
 
Sobota 18.6. 2011
- jízda nebo závod na zvířeti?
- prohlídka ČS v barvách: černé a divoce zbarvené
- poté společný večer ve městě Bad Orb
 
Neděle 19.6. 2011
- návštěva chovu Josefa Steinacka ČS havanovité a divoce zbarvené, následně závěr a rozloučení
 
Žádáme písemné potvrzení do 1.5. 2011 k rodině Schreibe.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Příspěvek na pozornost při II. Českoněmeckém setkání klub přispěje do 2000 Kč.
 
 
 
Typizační kódy vydané v roce 2011
 
za OK předkládá Nykl Josef
 
H - typizovat králíky hmotnosti 3,50 kg a výše dle standardu
 
TVAR
A     - tvarově výborný králík
A1   - výborná záď
 
a     - tvar s přípustnými vadami
a1.1 - hrboly kyčelních kostí mírně převyšují kost křížovou
a1.2 - volná kůže na prsou
a1.3 - malý lalůček u králic
a1.4 - mírný prošlap hrudních končetin
a1.5 - nevýrazná vada pírka /bulka, drátěný konec pírka/
 
TYP
T     - typově výborný králík
T 1 - výborná hlava
T 2 - Vd tělo a hr. končetiny
t      - typ s přípustnými vadami
t 1.1 - vada uší
t 1.2 - méně výrazná hlava
t 1.3 - vada hr. končetin
t 1.4 - vada těla
 
SRST
S     - výborná srst
s 1   - řidší srst
s 2   - méně pružná srst
s 3   - delší srst
s 4   - kratší srst
s 5   - jemná srst
 
 
KRESBA
K     - výborná kresba
K 1 - výborná kresba hlavy
K 2 - výborná kresba úhoře
K 3 - výborná boční kresba
k     - kresba s přípustnými vadami
k 1   - vady v kresbě hlavy
k 2   - vady v kresbě úhoře
k 3   - vady v boční kresbě
k 1.1- velký nepravidelný trn
k 1.2- malý nepravidelný trn
k 1.3- nepravidelný motýlek
k 1.4- elipsovité skráňové skvrny
k 1.5- skráňové skvrny blízko očních kroužků
k 1.6- kresba hlavy s malými odstupy
k 1.7- nepravidelné oční kroužky
k 1.8- neohraničená kresba hlavy
k 1.9- nečistá hlava
k 2.1- nepravidelný zoubkovaný úhoř – přidružené skvrny
k 2.2- nečistý zátylek
k 2.3- zúžený úhoř v zátylku
k 3.1- nepravidelná boční kresba
k 3.2- slabší boční kresba
k 3.3- bohatá nebo hrubší boční kresba
k 3.4- kresba posunuta na záď
k 4.1- skvrna nebo skvrny na spodině hrudní partie, na              hrudních končetinách
 
BARVA
B     - bezchybná barva kresby
B 1 - bezchybná barva bílého základu
B 2 - výborná barva celého těla - přednost
b     - barva s přípustnými vadami
b 1 - bílé chloupky v kresbě hlavy
b 2 - bílé chloupky v kresbě úhoře
b 3 - bílé chloupky v boční kresbě
b 4 - světlejší pírko
b 5 - světlejší barva kresby, celkově bez lesku
b 6 - základní barva promísená jinobarevnými chloupky
b 7 - zažloutlý základ barvy 
 
 
Naši Jubilanti
 
Mička Miloš
 
Plaček Ladislav            7. 3. 2011             45 roků
Krajkovič Petr               21.5. 2011            40 roků
Šantora Miloslav           22.5. 2011            50 roků
Kouřil Pavel                  21.7. 2011            70 roků
Samec Josef               7.9. 2011               65 roků
Andrlík Václav              14.9. 2011            70 roků
Mička František            15.11. 2011          70 roků
Machač Jan                  24.12. 2011          75 roků
 
 
Výbor klubu ČS jmenovaným přeje pevné zdraví, osobní pohodu, každodenní radost ze života a stálé potěšení z chovu Českého strakáče.